Tôn vinh, khen thưởng người lao động có thành tích xuất sắc

Giám đốc TTVT Khu vực II Nguyễn Bá Kiên vừa Quyết định khen thưởng và tôn vinh người lao động tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác SXKD tháng 5 năm 2018 Dưới đây là một số hình ảnh về tôn vinh, khen thưởng tại đơn vị