Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân – 13/2003/NĐ-CP

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi tắt là “Chính Sách”) nhằm mục đích thông báo với Khách Hàng những Dữ Liệu Cá Nhân được TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (“VNPT-VINAPHONE”) xử lý, mục đích xử lý, cách thức xử lý, thời gian lưu trữ, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân, và các quyền của Khách Hàng đối với Dữ Liệu Cá Nhân của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính Sách này đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho Khách Hàng để nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân tránh những thiệt hại không mong muốn xảy ra trong quá trình VNPT-Vinaphone thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Chính Sách này được áp dụng cho toàn bộ các nền tảng (App, Web…), trang thông tin điện tử, kênh giao diện, phương tiện, công cụ trên các website/ứng dụng của VNPT-Vinaphone bao gồm cả việc tư vấn và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ trực tiếp tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của VNPT-Vinaphone.

Chính Sách này bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Điều khoản định nghĩa

Điều 2. Xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 4. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 5. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 6. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Điều 7. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Điều 8. Kiểm soát dữ liệu cá nhân

Điều 9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Điều 10. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Điều 11. Sử dụng Cookies

Điều 12. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Điều 13. Xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

Điều 14. Thông tin liên lạc

Điều 15. Điều chỉnh, sửa đổi

Bằng việc tích vào ô “Tôi đã đọc và chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của VNPT-Vinaphone”, Khách Hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu, và chấp thuận toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách này. Chính Sách này là một phần các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ và là một phụ lục không tách rời của Hợp đồng dịch vụ của từng sản phẩm, dịch vụ mà Khách Hàng đã xác lập với VNPT-Vinaphone.

 • ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH NGHĨA

Trong phạm vi Chính Sách này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây được hiểu và giải thích như sau:

 • VNPT-Vinaphone có nghĩa là TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 • Khách Hàng có nghĩa là
 • Cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân sử dụng và/hoặc quan tâm tới các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân đã truy cập và/hoặc đăng ký tài khoản tại các website và/hoặc ứng dụng thuộc quyền sở hữu của VNPT-Vinaphone.
 • Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone có nghĩa là
 • Sản phẩm, dịch vụ do VNPT-Vinaphone trực tiếp nghiên cứu, phát triển và cung cấp cho Khách Hàng;
 • Sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hoặc các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông mà VNPT-Vinaphone là bên đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ;
 • Sản phẩm, dịch vụ do VNPT-Vinaphone hợp tác với (các) bên thứ ba để cung cấp cho Khách Hàng.
 • XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • VNPT-Vinaphone tiến hành xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong từng trường hợp cụ thể, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:
 • Khi Khách Hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách Hàng liên hệ với VNPT-Vinaphone để yêu cầu tư vấn Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone hoặc bày tỏ sự quan tâm tới các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng truy cập và/hoặc đăng ký tài khoản tại các website và/hoặc ứng dụng thuộc quyền sở hữu của VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng đồng thuận cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho VNPT-Vinaphone qua các nguồn công khai, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay chương trình đối thoại, thảo luận do VNPT-Vinaphone tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ (cookies) ghi nhận được trên trang website của VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng cho phép một bên thứ ba không phải là VNPT-Vinaphone thực hiện chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng với VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng là khách hàng của một tổ chức, doanh nghiệp được VNPT-Vinaphone thực hiện góp vốn, mua cổ phần;
 • Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng mà VNPT- Vinaphone tiến hành xử lý (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”) bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc và sản phẩm hoặc dịch vụ, tương tác của Khách Hàng với VNPT-Vinaphone:
   • Dữ liệu cá nhân cơ bản
 1. a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 3. c) Giới tính;
 4. d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

đ) Quốc tịch;

 1. e) Hình ảnh của cá nhân;
 2. g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 3. h) Tình trạng hôn nhân;
 4. i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 5. k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 6. l) Điểm tín nhiệm viễn thông của Khách hàng: được thể hiện dưới dạng điểm số, là kết quả của quá trình VNPT-Vinaphone xử lý, phân tích dữ liệu của Khách Hàng sử dụng dịch vụ viễn thông, nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác, hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông của VNPT-Vinaphone cho Khách Hàng một cách tốt nhất.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm
 1. a) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 2. b) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 3. c) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.
 • Dữ liệu cá nhân khác không thuộc nhóm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm quy định tại Điều 2.2.1 và Điều 2.2.2.
 • VNPT-Vinaphone sẽ thông báo cho Khách Hàng các Dữ Liệu Cá Nhân bắt buộc phải cung cấp và/hoặc tùy chọn cung cấp tại thời điểm thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Nếu các Dữ Liệu Cá Nhân bắt buộc không được cung cấp theo yêu cầu, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một số Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone và/hoặc VNPT-Vinaphone có thể từ chối cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone cho Khách Hàng mà không phải chịu bất kì một khoản bồi thường và/hoặc phạt vi phạm nào.
 • Tại từng thời điểm, Khách Hàng có thể tự nguyện cung cấp cho VNPT-Vinaphone các Dữ Liệu Cá Nhân nằm ngoài yêu cầu của VNPT-Vinaphone. Khi Khách Hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho VNPT-Vinaphone với bất cứ lý do gì, đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đồng ý cho phép VNPT-Vinaphone xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó với Mục Đích được nêu trong Chính Sách này hoặc với mục đích được nêu tại thời điểm Khách Hàng cung cấp những Dữ Liệu Cá Nhân đó. Ngoài ra, khi chủ động cung cấp thông tin nằm ngoài yêu cầu của VNPT-Vinaphone, Khách Hàng vui lòng không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm. VNPT-Vinaphone sẽ không thực hiện xử lý và không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào đối với các Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm do Khách Hàng tự nguyện cung cấp nằm ngoài yêu cầu của VNPT-Vinaphone.
 • MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

VNPT – Vinaphone có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho một hoặc một vài mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”) bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các Mục Đích sau:

 • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách Hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách Hàng và thực hiện quy trình xác thực Khách Hàng; Xử lý việc đăng ký sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Thẩm định hồ sơ và khả năng đủ điều kiện của Khách Hàng đối với việc sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone. VNPT-Vinaphone có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm, gán ngưỡng cước nóng, kiểm tra lịch sử Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo khả năng thanh toán đối với các nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác có liên quan trong suốt quá trình cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone cho Khách Hàng;
 • Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị; Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Liên hệ với Khách Hàng nhằm trao đổi thông tin, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, giao các hóa đơn, các sao kê, các báo cáo hoặc các tài liệu khác liên quan tới Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của Khách Hàng. Điều này bao gồm việc liên hệ với Khách Hàng (hoặc các bên cần thiết khác) để thông báo cho Khách Hàng về thông tin liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen sử dụng dịch vụ của Khách Hàng: VNPT-Vinaphone có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để quảng cáo, tiếp thị với Khách Hàng về các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone, sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoặc của các đối tác hợp tác với VNPT-Vinaphone hoặc hợp tác với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trường hợp Khách Hàng không muốn nhận email, tin nhắn và/hoặc bản tin định kỳ với mục đích quảng cáo, tiếp thị của VNPT-Vinaphone với tần suất tùy thuộc vào chính sách của VNPT-Vinaphone theo từng thời kỳ và phù hợp với quy định pháp luật, Khách Hàng có thể tích vào ô “Tôi không muốn nhận bất kỳ liên lạc hoặc thông báo nào với mục đích quảng cáo, tiếp thị từ VNPT-Vinaphone” hoặc liên hệ với VNPT-Vinaphone theo các thông tin liên lạc quy định tại Chính Sách này để được hỗ trợ;
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác mà pháp luật quy định;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật;
 • Ngăn chặn gian lận hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng: VNPT-Vinaphone có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ Khách Hàng, VNPT-Vinaphone và các chủ thể liên quan;
 • Quản trị nội bộ;
 • Các mục đích khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.
 • CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

VNPT-Vinaphone áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

 • THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU
 • Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu

Kể từ thời điểm Khách Hàng chấp thuận với Chính sách này.

 • Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác hoặc Khách Hàng có yêu cầu chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, VNPT-Vinaphone chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân khi đã hoàn thành Mục Đích quy định tại Chính Sách này.

 • CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Để thực hiện các Mục Đích quy định tại Chính Sách này, VNPT-Vinaphone có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với:
   • Các công ty con, đơn vị trực thuộc của VNPT-Vinaphone, công ty mẹ là Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam, các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam: Một số Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tập đoàn hợp tác với VNPT-Vinaphone cung cấp, do đó, việc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các chủ thể này là cần thiết và chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng;
   • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: VNPT-Vinaphone sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình khuyến mại dành cho Khách Hàng, nghiên cứu thị trường, phân tích và phát triển sản phẩm, tư vấn chiến lược, cung cấp dịch vụ thu cước. Các Bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập, thu thập, sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động quảng cáo, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm/dịch vụ khác thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoặc của các đối tác hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoặc hợp tác với các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân với tư cách là Bên Xử lý Dữ Liệu;
   • Tái cấu trúc doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, VNPT-Vinaphone có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trong các giao dịch như vậy, Dữ Liệu Cá Nhân là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách này;
   • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VNPT-Vinaphone và các chủ thể khác: VNPT-Vinaphone được phép tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân khi VNPT-Vinaphone có căn cứ cho rằng việc tiết lộ này được pháp luật yêu cầu, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của VNPT-Vinaphone hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của VNPT-Vinaphone, khách hàng của VNPT-Vinaphone, hoặc bất kỳ chủ thể nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng, hoặc tiết lộ một số loại thông tin nhất định trong trường hợp VNPT-Vinaphone nhận được yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   • Tùy theo sự lựa chọn của Khách Hàng: Ngoài các trường hợp nêu trên, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được chia sẻ với bên thứ ba nhằm mục đích theo quy định tại Điều 3.5 Chính Sách này và Khách Hàng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin theo quy định tại Điều 8.4 Chính Sách này.
  • VNPT-Vinaphone không thực hiện chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân vì mục đích lợi nhuận.
 • LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 • Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng do VNPT-Vinaphone lưu trữ sẽ được bảo mật. VNPT-Vinaphone, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.
 • Địa điểm lưu trữ Dữ Liệu Cá nhân

Trong phạm vi pháp luật cho phép, VNPT-Vinaphone có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng tại Việt Nam và ở nước ngoài, kể cả trên giải pháp lưu trữ điện toán đám mây. VNPT-Vinaphone áp dụng các tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

 • Thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

VNPT-Vinaphone chỉ thực hiện lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong khoảng thời gian cần thiết và hợp lý để hoàn thành các Mục Đích. Trường hợp pháp luật hiện hành có quy định về thời hạn lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân kể cả sau khi đã hoàn thành Mục Đích nêu trong Chính Sách này, VNPT-Vinaphone có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật.

 • KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Quyền được biết và Quyền đồng ý

Bằng Chính Sách này, VNPT-Vinaphone thông báo cho Khách Hàng được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trước khi thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Đồng thời, Khách Hàng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này bằng cách tích hoặc không tích vào ô “Tôi đã đọc và chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của VNPT-Vinaphone”.

 • Quyền truy cập và yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

Khách Hàng có quyền truy cập vào các ứng dụng/website của VNPT-Vinaphone và/hoặc liên hệ trực tiếp với VNPT-Vinaphone để kiểm tra, trích xuất các Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng đã cung cấp cho VNPT-Vinaphone phục vụ các Mục Đích quy định tại Chính Sách này. Trường hợp Khách Hàng không thể tự truy cập, trích xuất hoặc gặp khó khăn trong việc truy cập, trích xuất các Dữ Liệu Cá Nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với VNPT-Vinaphone để được hỗ trợ.

 • Quyền chỉnh sửa

Khách Hàng có quyền chỉnh sửa các Dữ Liệu Cá Nhân của mình với điều kiện và việc chỉnh sửa này không vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp Khách Hàng không thể tự chỉnh sửa hoặc gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa các Dữ Liệu Cá Nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với VNPT-Vinaphone để được hỗ trợ.

 • Quyền phản đối, hạn chế, rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu

Trường hợp Khách Hàng không muốn nhận nội dung tiếp thị quảng cáo, khuyến mại từ VNPT-Vinaphone và muốn rút lại sự chấp thuận trước đó (nếu có) và/hoặc phản đối việc tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích trên, vui lòng đánh dấu vào ô “Tôi không muốn nhận bất kỳ liên lạc hoặc thông báo nào với mục đích quảng cáo, tiếp thị từ VNPT-Vinaphone” tại thời điểm VNPT-Vinaphone thu thập dữ liệu cá nhân, hoặc gửi từ chối dịch vụ quảng cáo theo cú pháp được hướng dẫn (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với Khách Hàng) hoặc liên hệ với VNPT-Vinaphone theo các thông tin được cung cấp tại Chính Sách này. Nếu Khách Hàng không muốn nhận thông báo từ ứng dụng của VNPT-Vinaphone, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của mình.

 • Quyền xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Khách Hàng có quyền yêu cầu VNPT-Vinaphone thực hiện xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với điều kiện là yêu cầu của Khách Hàng phải phù hợp với quy định của pháp luật về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin. Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân có thể dẫn tới việc VNPT-Vinaphone không thể cung cấp được một số Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone cho Khách Hàng, điều này đồng nghĩa với việc VNPT-Vinaphone có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần phải bồi thường cho Khách Hàng do các điều kiện để thực hiện hợp đồng đã thay đổi. Do đó, VNPT-Vinaphone khuyến nghị Khách Hàng cân nhắc kĩ lưỡng trước khi yêu cầu VNPT-Vinaphone thực hiện xóa Dữ Liệu Cá Nhân.

 • Quyền khiếu nại

Khách Hàng có quyền khiếu nại trực tiếp với VNPT-Vinaphone hoặc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Khách Hàng cho rằng VNPT-Vinaphone vi phạm các quy định của pháp luật liên quan tới bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

 • BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Nghĩa vụ của VNPT-Vinaphone

VNPT-Vinaphone nỗ lực đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được bảo vệ khỏi các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. VNPT-Vinaphone duy trì cam kết bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm:

 • Các máy chủ trang thông tin điện tử chính thức của VNPT-Vinaphone được bảo vệ bởi “bức tường lửa” và hệ thống của VNPT-Vinaphone luôn được kiểm tra để phòng tránh các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;
 • VNPT-Vinaphone sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, Dữ Liệu Cá Nhân do Đối Tác Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng VNPT-Vinaphone sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân.
  • Nghĩa vụ của Khách Hàng

Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình như sau:

 • Chủ động thực hiện các biện pháp giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào mật khẩu, quản lý và sử dụng tài khoản, thiết bị di động của mình (bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, laptop) bằng cách đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng, đặt một mật khẩu mạnh và khó đoán và giữ bí mật thông tin đăng nhập cũng như mật khẩu của mình. VNPT-Vinaphone được loại trừ trách nhiệm với Khách Hàng trong trường hợp Khách hàng bị lộ/mất, bị đánh cắp hoặc xâm phạm mật khẩu, hoặc bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của Khách Hàng sử dụng mật khẩu trái phép hoặc mất/thất lạc thiết bị di động dẫn đến người không có thẩm quyền tự ý sử dụng dịch vụ hoặc hệ thống bị xâm phạm bất hợp pháp bởi bên thứ ba mặc dù VNPT-Vinaphone đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ hệ thống;
 • Khách hàng có trách nhiệm cập nhập các văn bản điều chỉnh Chính Sách này (nếu có) trên các kênh thông tin chính thống của VNPT-Vinaphone;
 • Khi đã chấp thuận toàn bộ điều khoản và điều kiện của của Chính Sách này, Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân chính xác, đầy đủ theo yêu cầu của VNPT-Vinaphone và thực hiện các trách nhiệm thông báo cho VNPT-Vinaphone ngay khi phát hiện có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá nhân. Khách Hàng có thể chủ động cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân nằm ngoài yêu cầu của VNPT-Vinaphone với điều kiện Khách Hàng phải tuân thủ quy định tại Điều 2.4 Chính Sách này;
 • Khách Hàng có trách nhiệm tôn trọng Dữ Liệu Cá Nhân của chủ thể khác và thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
 • HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA
 • VNPT-Vinaphone sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, VNPT-Vinaphone cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân làm mất Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng;
 • Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của VNPT-Vinaphone, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng;
 • Khách Hàng tự làm lộ lọt Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại.
 • VNPT-Vinaphone khuyến cáo Khách Hàng thực hiện nghiêm ngặt các trách nhiệm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Điều 9.2 Chính Sách này và theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, VNPT-Vinaphone sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng được biết.
 • SỬ DỤNG COOKIES
  • Cookies có thể được sử dụng trên website của VNPT-Vinaphone. “Cookies” là các tệp văn bản nhỏ được lưu trên ổ cứng máy tính của Khách Hàng nhằm giúp tùy biến trải nghiệm website cho người dùng. VNPT-Vinaphone có chính sách sử dụng cookies nhằm khiến việc điều hướng trang web dễ dàng hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng nhập. Dữ liệu thống kê trang web được xử lý bởi các bên thứ ba, và do đó, địa chỉ IP của Khách Hàng sẽ được chuyển tới bên thứ ba chỉ với mục đích báo cáo thống kê.
  • Khi VNPT-Vinaphone thu thập thông tin qua trang web của VNPT-Vinaphone, VNPT-Vinaphone tự động thu thập những thông tin không mang tính cá nhân liên quan tới việc sử dụng trang web nhưng không xác định danh tính người dùng bao gồm nhưng kh­ông giới hạn như: địa chỉ IP của máy tính cá nhân, địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Internet, ngày giờ truy cập trang web, hệ điều hành, các mục đã truy cập trên trang web, nội dung tải về từ trang web và địa chỉ trang web đã trực tiếp dẫn quý khách tới trang web của VNPT-Vinaphone. VNPT-Vinaphone có thể dùng những thông tin không mang tính cá nhân này để phục vụ cho những báo cáo thống kê về lưu lượng người truy cập trang web và hành vi sử dụng trang web. Các thông tin phân tích này đều không có khả năng xác định danh tính của Khách Hàng.
  • Trường hợp Khách hàng không muốn sử dụng cookies, đa số các trình duyệt web đều cho phép người dùng từ chối cookies bằng cách thay đổi cài đặt riêng tư trên trình duyệt. Việc từ chối cookies hầu như không gây ảnh hưởng tới việc điều hướng trang web. Tuy nhiên một số chức năng của trang web có thể bị ảnh hưởng. Sau khi hoàn thành việc truy cập trang web, Khách Hàng vẫn có thể xóa cookies khỏi hệ thống nếu muốn.
 • QUẢNG CÁO TRÊN INTERNET VÀ BÊN THỨ BA

Các ứng dụng/website của VNPT-Vinaphone có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và liên kết tới các trang website và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về Khách Hàng khi Khách Hàng tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. Mọi quyền truy cập và sử dụng các liên kết hoặc trang website của bên thứ ba không bị điều chỉnh bởi Chính Sách này, mà thay vào đó được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. VNPT-Vinaphone không chịu trách nhiệm về các quy định về thông tin của các bên thứ ba.

 • XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHÔNG CẦN SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

VNPT-Vinaphone có thể tiến hành xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu trong các trường hợp sau:

 • Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác;
 • Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;
 • Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;
 • Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật;
 • Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.
 • THÔNG TIN LIÊN LẠC

Trường hợp Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này hoặc muốn thực hiện các quyền của Khách Hàng liên quan tới Dữ Liệu Cá Nhân, vui lòng liên hệ với VNPT-Vinaphone theo các phương thức và thông tin dưới đây:

 • Liên hệ tới tổng đài theo thông tin tại các website/ứng dụng chính thức của VNPT-Vinaphone tại từng thời điểm.
 • Gửi công văn tới trụ sở chính của VNPT-Vinaphone tại Toà nhà Vinaphone, đường Xuân Tảo, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
 • Liên hệ trực tiếp tại các điểm giao dịch của VNPT-Vinaphone trên phạm vi toàn quốc.
 • Các cách thức liên hệ khác như Livechat, liên hệ qua fanpage chính thức của VNPT-Vinaphone, email chăm sóc khách hàng được cung cấp cho khách hàng tại mọi thời điểm.
 • ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI

VNPT-Vinaphone có thể điều chỉnh Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào đồng thời đăng tải công khai Chính Sách được điều chỉnh trên các kênh thông tin chính thống của VNPT-Vinaphone. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm, Dịch vụ Của VNPT-Vinaphone và không có bất kì khiếu nại nào đối với Chính Sách được điều chỉnh được hiểu rằng Khách Hàng đã chấp thuận Chính Sách được điều chỉnh đó của VNPT-Vinaphone.