Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân – 13/2003/NĐ-CP

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi tắt là “Chính Sách”) nhằm mục đích thông báo với Khách Hàng những Dữ Liệu Cá Nhân được TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (“VNPT-VINAPHONE”) xử lý, mục đích xử lý, cách thức xử lý, thời gian lưu trữ, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân, và các quyền của Khách Hàng đối với Dữ Liệu Cá Nhân của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính Sách này đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho Khách Hàng để nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân tránh những thiệt hại không mong muốn xảy ra trong quá trình VNPT-Vinaphone thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Chính Sách này được áp dụng cho toàn bộ các nền tảng (App, Web…), trang thông tin điện tử, kênh giao diện, phương tiện, công cụ trên các website/ứng dụng của VNPT-Vinaphone bao gồm cả việc tư vấn và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ trực tiếp tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của VNPT-Vinaphone.

Chính Sách này bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Điều khoản định nghĩa

Điều 2. Xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 4. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 5. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân

Điều 6. Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Điều 7. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Điều 8. Kiểm soát dữ liệu cá nhân

Điều 9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Điều 10. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Điều 11. Sử dụng Cookies

Điều 12. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Điều 13. Xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

Điều 14. Thông tin liên lạc

Điều 15. Điều chỉnh, sửa đổi

Bằng việc tích vào ô “Tôi đã đọc và chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của VNPT-Vinaphone”, Khách Hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu, và chấp thuận toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách này. Chính Sách này là một phần các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ và là một phụ lục không tách rời của Hợp đồng dịch vụ của từng sản phẩm, dịch vụ mà Khách Hàng đã xác lập với VNPT-Vinaphone.

 • ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH NGHĨA

Trong phạm vi Chính Sách này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây được hiểu và giải thích như sau:

 • VNPT-Vinaphone có nghĩa là TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
 • Khách Hàng có nghĩa là
 • Cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân sử dụng và/hoặc quan tâm tới các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân đã truy cập và/hoặc đăng ký tài khoản tại các website và/hoặc ứng dụng thuộc quyền sở hữu của VNPT-Vinaphone.
 • Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone có nghĩa là
 • Sản phẩm, dịch vụ do VNPT-Vinaphone trực tiếp nghiên cứu, phát triển và cung cấp cho Khách Hàng;
 • Sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hoặc các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông mà VNPT-Vinaphone là bên đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ;
 • Sản phẩm, dịch vụ do VNPT-Vinaphone hợp tác với (các) bên thứ ba để cung cấp cho Khách Hàng.
 • XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • VNPT-Vinaphone tiến hành xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong từng trường hợp cụ thể, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:
 • Khi Khách Hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách Hàng liên hệ với VNPT-Vinaphone để yêu cầu tư vấn Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone hoặc bày tỏ sự quan tâm tới các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng truy cập và/hoặc đăng ký tài khoản tại các website và/hoặc ứng dụng thuộc quyền sở hữu của VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng đồng thuận cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho VNPT-Vinaphone qua các nguồn công khai, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay chương trình đối thoại, thảo luận do VNPT-Vinaphone tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ (cookies) ghi nhận được trên trang website của VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng cho phép một bên thứ ba không phải là VNPT-Vinaphone thực hiện chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng với VNPT-Vinaphone;
 • Khi Khách Hàng là khách hàng của một tổ chức, doanh nghiệp được VNPT-Vinaphone thực hiện góp vốn, mua cổ phần;
 • Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng mà VNPT- Vinaphone tiến hành xử lý (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”) bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc và sản phẩm hoặc dịch vụ, tương tác của Khách Hàng với VNPT-Vinaphone:
   • Dữ liệu cá nhân cơ bản
 1. a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. b) Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 3. c) Giới tính;
 4. d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

đ) Quốc tịch;

 1. e) Hình ảnh của cá nhân;
 2. g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 3. h) Tình trạng hôn nhân;
 4. i) Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 5. k) Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 6. l) Điểm tín nhiệm viễn thông của Khách hàng: được thể hiện dưới dạng điểm số, là kết quả của quá trình VNPT-Vinaphone xử lý, phân tích dữ liệu của Khách Hàng sử dụng dịch vụ viễn thông, nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác, hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông của VNPT-Vinaphone cho Khách Hàng một cách tốt nhất.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm
 1. a) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 2. b) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 3. c) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.
 • Dữ liệu cá nhân khác không thuộc nhóm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm quy định tại Điều 2.2.1 và Điều 2.2.2.
 • VNPT-Vinaphone sẽ thông báo cho Khách Hàng các Dữ Liệu Cá Nhân bắt buộc phải cung cấp và/hoặc tùy chọn cung cấp tại thời điểm thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Nếu các Dữ Liệu Cá Nhân bắt buộc không được cung cấp theo yêu cầu, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một số Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone và/hoặc VNPT-Vinaphone có thể từ chối cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone cho Khách Hàng mà không phải chịu bất kì một khoản bồi thường và/hoặc phạt vi phạm nào.
 • Tại từng thời điểm, Khách Hàng có thể tự nguyện cung cấp cho VNPT-Vinaphone các Dữ Liệu Cá Nhân nằm ngoài yêu cầu của VNPT-Vinaphone. Khi Khách Hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho VNPT-Vinaphone với bất cứ lý do gì, đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đồng ý cho phép VNPT-Vinaphone xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó với Mục Đích được nêu trong Chính Sách này hoặc với mục đích được nêu tại thời điểm Khách Hàng cung cấp những Dữ Liệu Cá Nhân đó. Ngoài ra, khi chủ động cung cấp thông tin nằm ngoài yêu cầu của VNPT-Vinaphone, Khách Hàng vui lòng không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm. VNPT-Vinaphone sẽ không thực hiện xử lý và không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào đối với các Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm do Khách Hàng tự nguyện cung cấp nằm ngoài yêu cầu của VNPT-Vinaphone.
 • MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

VNPT – Vinaphone có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho một hoặc một vài mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”) bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các Mục Đích sau:

 • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách Hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách Hàng và thực hiện quy trình xác thực Khách Hàng; Xử lý việc đăng ký sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Thẩm định hồ sơ và khả năng đủ điều kiện của Khách Hàng đối với việc sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone. VNPT-Vinaphone có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm, gán ngưỡng cước nóng, kiểm tra lịch sử Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo khả năng thanh toán đối với các nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác có liên quan trong suốt quá trình cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone cho Khách Hàng;
 • Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị; Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Liên hệ với Khách Hàng nhằm trao đổi thông tin, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, giao các hóa đơn, các sao kê, các báo cáo hoặc các tài liệu khác liên quan tới Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của Khách Hàng. Điều này bao gồm việc liên hệ với Khách Hàng (hoặc các bên cần thiết khác) để thông báo cho Khách Hàng về thông tin liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone;
 • Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen sử dụng dịch vụ của Khách Hàng: VNPT-Vinaphone có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để quảng cáo, tiếp thị với Khách Hàng về các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone, sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoặc của các đối tác hợp tác với VNPT-Vinaphone hoặc hợp tác với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trường hợp Khách Hàng không muốn nhận email, tin nhắn và/hoặc bản tin định kỳ với mục đích quảng cáo, tiếp thị của VNPT-Vinaphone với tần suất tùy thuộc vào chính sách của VNPT-Vinaphone theo từng thời kỳ và phù hợp với quy định pháp luật, Khách Hàng có thể tích vào ô “Tôi không muốn nhận bất kỳ liên lạc hoặc thông báo nào với mục đích quảng cáo, tiếp thị từ VNPT-Vinaphone” hoặc liên hệ với VNPT-Vinaphone theo các thông tin liên lạc quy định tại Chính Sách này để được hỗ trợ;
 • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác mà pháp luật quy định;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật;
 • Ngăn chặn gian lận hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng: VNPT-Vinaphone có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ Khách Hàng, VNPT-Vinaphone và các chủ thể liên quan;
 • Quản trị nội bộ;
 • Các mục đích khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.
 • CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

VNPT-Vinaphone áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

 • THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU
 • Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu

Kể từ thời điểm Khách Hàng chấp thuận với Chính sách này.

 • Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác hoặc Khách Hàng có yêu cầu chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, VNPT-Vinaphone chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân khi đã hoàn thành Mục Đích quy định tại Chính Sách này.

 • CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Để thực hiện các Mục Đích quy định tại Chính Sách này, VNPT-Vinaphone có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với:
   • Các công ty con, đơn vị trực thuộc của VNPT-Vinaphone, công ty mẹ là Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam, các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam: Một số Sản Phẩm, Dịch Vụ Của VNPT-Vinaphone do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tập đoàn hợp tác với VNPT-Vinaphone cung cấp, do đó, việc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các chủ thể này là cần thiết và chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng;
   • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: VNPT-Vinaphone sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình khuyến mại dành cho Khách Hàng, nghiên cứu thị trường, phân tích và phát triển sản phẩm, tư vấn chiến lược, cung cấp dịch vụ thu cước. Các Bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập, thu thập, sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động quảng cáo, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm/dịch vụ khác thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoặc của các đối tác hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoặc hợp tác với các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân với tư cách là Bên Xử lý Dữ Liệu;
   • Tái cấu trúc doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, VNPT-Vinaphone có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trong các giao dịch như vậy, Dữ Liệu Cá Nhân là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách này;
   • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VNPT-Vinaphone và các chủ thể khác: VNPT-Vinaphone được phép tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân khi VNPT-Vinaphone có căn cứ cho rằng việc tiết lộ này được pháp luật yêu cầu, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của VNPT-Vinaphone hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của VNPT-Vinaphone, khách hàng của VNPT-Vinaphone, hoặc bất kỳ chủ thể nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng, hoặc tiết lộ một số loại thông tin nhất định trong trường hợp VNPT-Vinaphone nhận được yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
   • Tùy theo sự lựa chọn của Khách Hàng: Ngoài các trường hợp nêu trên, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được chia sẻ với bên thứ ba nhằm mục đích theo quy định tại Điều 3.5 Chính Sách này và Khách Hàng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin theo quy định tại Điều 8.4 Chính Sách này.
  • VNPT-Vinaphone không thực hiện chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân vì mục đích lợi nhuận.
 • LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 • Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng do VNPT-Vinaphone lưu trữ sẽ được bảo mật. VNPT-Vinaphone, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.
 • Địa điểm lưu trữ Dữ Liệu Cá nhân

Trong phạm vi pháp luật cho phép, VNPT-Vinaphone có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng tại Việt Nam và ở nước ngoài, kể cả trên giải pháp lưu trữ điện toán đám mây. VNPT-Vinaphone áp dụng các tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

 • Thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân

VNPT-Vinaphone chỉ thực hiện lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong khoảng thời gian cần thiết và hợp lý để hoàn thành các Mục Đích. Trường hợp pháp luật hiện hành có quy định về thời hạn lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân kể cả sau khi đã hoàn thành Mục Đích nêu trong Chính Sách này, VNPT-Vinaphone có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật.

 • KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Quyền được biết và Quyền đồng ý

Bằng Chính Sách này, VNPT-Vinaphone thông báo cho Khách Hàng được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trước khi thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Đồng thời, Khách Hàng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này bằng cách tích hoặc không tích vào ô “Tôi đã đọc và chấp thuận Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của VNPT-Vinaphone”.

 • Quyền truy cập và yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

Khách Hàng có quyền truy cập vào các ứng dụng/website của VNPT-Vinaphone và/hoặc liên hệ trực tiếp với VNPT-Vinaphone để kiểm tra, trích xuất các Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng đã cung cấp cho VNPT-Vinaphone phục vụ các Mục Đích quy định tại Chính Sách này. Trường hợp Khách Hàng không thể tự truy cập, trích xuất hoặc gặp khó khăn trong việc truy cập, trích xuất các Dữ Liệu Cá Nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với VNPT-Vinaphone để được hỗ trợ.

 • Quyền chỉnh sửa

Khách Hàng có quyền chỉnh sửa các Dữ Liệu Cá Nhân của mình với điều kiện và việc chỉnh sửa này không vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp Khách Hàng không thể tự chỉnh sửa hoặc gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa các Dữ Liệu Cá Nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với VNPT-Vinaphone để được hỗ trợ.

 • Quyền phản đối, hạn chế, rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu

Trường hợp Khách Hàng không muốn nhận nội dung tiếp thị quảng cáo, khuyến mại từ VNPT-Vinaphone và muốn rút lại sự chấp thuận trước đó (nếu có) và/hoặc phản đối việc tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích trên, vui lòng đánh dấu vào ô “Tôi không muốn nhận bất kỳ liên lạc hoặc thông báo nào với mục đích quảng cáo, tiếp thị từ VNPT-Vinaphone” tại thời điểm VNP