Dịch vụ VNPT-CA

Dịch vụ VNPT-CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với đại diện trực tiếp thực hiện là Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC). Dịch vụ VNPT-CA được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

VNPT vinh dự là đơn vị đầu tiên được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng.
Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng bao gồm:
Chữ ký số:
Là một dạng chữ ký điện tử. Chữ ký số dựa trên công nghệ mã khóa công khai (RSA): Mỗi người dùng phải có 1 cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key): Khóa bí mật dùng để tạo chữ ký số. Khóa công khai dùng để thẩm định chữ ký số -> xác thực người tạo ra chữ ký số đó.
Chứng thư số:
- Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp.
-Chứng thư số có thể được xem như là một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet.
-Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khoá công khai (public key), được cấp bởi những tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.
-Chứng thư số được tạo bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thực, trong đó chứa publickey của người dùng và các thông tin của người dùng theo chuẩn X.509. "Ký số" là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.
Chữ ký số công cộng:
Là chữ ký số do nhà cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử (CA) cấp chứng thư cho người dùng.
Chứng thực điện tử là hoạt động chứng thực danh tính của những người tham gia vào việc gửi và nhận thông tin qua mạng, đồng thời, cung cấp cho họ những công cụ, những dịch vụ cần thiết để thực hiện việc bảo mật thông tin, chứng thực nguồn gốc và nội dung thông tin. Hạ tầng công nghệ của chứng thực điện tử là cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI - Public Key Infrastructure) với nền tảng là mật mã khóa công khai và chữ ký số. Người sử dụng được các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử (CA) trao chứng chỉ số và được gán một cặp khóa mã (khóa bí mật và khóa công khai).
Sản phẩm của dich vụ VNPT-CA:
- Chứng thư số cho cơ quan, tổ chức
- Chứng thư số cá nhân
-Chứng thư số SSL cho Web Server
-Chứng thư số Code Signing
-   Chứng thư số DeviceID